Kommittér och priser

Kommittéer

Webbpanelkommittén (2009 – 2014)

Kommitténs syfte var att 1) utreda vad en webbpanelundersökning är och vad den kan användas till 2) föreslå olika standardmått (och beräkningsuttryck) för bedömning av kvaliteten i resultat från webbpanelundersökningar 3) Ta fram en skrift.

Ledamöter: Gösta Forsman (ordförande), Jan Wretman, Karin Dahmström, Henrik Kronberg, Bengt Larsson, Åke Wissing, och Mats Nyfjäll.

Kommitténs arbete resulterade i rapporten Kvalitet i webbpanelundersökningar och laddas ned här nedan:

Utbildningskommittén (2004–2007)

Ledamöter: Eva Leander (samordnare), Martin Axelson, Antonio Marañon.
Kommittén har avslutat sitt arbete och dess slutrapport kan laddas ned här nedan:

Bortfallskommittén (2001–2005)

Ledamöter: Gösta Forsman (samordnare), Karin Dahmström, Jan Hörngren, Ulf Isander, Toivo Sjörén, Bengt Swensson och Åke Wissing.

Kommitténs arbete resulterade i en standard för bortfallsberäkningar för opinions- och marknadsundersökningar samt en mall för beräkning av bortfall, Bortfallssnurran kan laddas ner här:

Stipendium

Årligt stipendium för bästa uppsats inom surveyområdet

Under Surveysektionens årsmöte 2006 beslutades att instifta ett årligt pris i form av ett stipendium för bästa akademiska uppsats med surveyinriktning inom grundutbildningen. Syftet med stipendiet är att stimulera intresset för surveyområdet bland studenter och handledare i grundutbildningen. Det ekonomiska bidraget för stipendiet (år 2020) är ett engångsbelopp på 7500 kr .

Följande regler gäller för stipendiet:

  • Uppsatsen ska ha framlagts på C-, D-, magister- eller mastersnivå.
  • Uppsatsen ska ha framlagts vid ett svenskt universitet eller en svensk högskola, eller av en svensk student vid ett utländskt universitet eller en utländsk högskola, under vår- eller höstterminen innevarande år. Dvs för nominering till stipendium 2020 skickar man in det som skrivits vt20 eller ht20 (dvs presenterats i juni samma år eller januari efterföljande år).
  • Uppsatsen kan (men måste inte) vara skriven inom ämnet statistik, matematisk statistik, psykologi, sociologi eller statsvetenskap.
  • Vem som helst äger rätt att nominera en uppsats.
  • Vinnande uppsats utses av en jury bestående av styrelsen. Juryns beslut kan inte överklagas.
  • Nominerade uppsatser bedöms utifrån graden av originalitet och nyskapande, relevans i metodansats med avseende på vald problemställning, genomförande, och klarhet i framställningen.
  • Stipendiet utgörs av en penningsumma som fastställs av sittande styrelse, med ett tak som bestäms genom budgeten, samt ett diplom och en minnessak. Om uppsatsen har flera författare delar de på penningsumman men får var sitt diplom och var sin minnessak.
  • Stipendiet överlämnas normalt i samband med sektionens årsmöte i mars.

Tidigare pristagare:

2020/2021: Emily Deros (Lunds universitet): Vart försvann mitt perfekta urval?

2019/2020: Mattias Holm (Örebro Universitet): “Discrete Choice Modeling based on Utility Theory to Explain Response Propensity in Sampling Surveys”.

2018/2019: Rickard Gard (Örebro Universitet). “DESIGN-BASED AND MODEL-ASSISTED ESTIMATORS USING MACHINE LEARNING METHODS- Exploring the k-Nearest Neighbor method applied to data from the Recreational Fishing Survey”.

För år 2018/2019, valde Surveyföreningen också att dela ut ett hedersomnämnande till Jannis Kalpouzos (Stockholms Universitet) för uppsatsen: ”Indicators for evaluating the nonresponse bias in the Swedish Labour Force Surveys 2007-2013”.

2017/2018: Elias Markstedt (Göteborg Universitet, masteruppsats): Vägning av politiska opinionsmätningar.

2015/2016: Fredrik Engleryd (Statistiska Institutionen, Stockholms Universitet): “Stratified score interval for a weighted sum of proportions with application on the ICT usage in Swedish enterprises survey”.

2014/2015: Edgar Bueno (Statistiska Institutionen, Stockholms Universitet): “A without-replacement fixed-size sampling design”.

2013/2014: Andrea Gustafsen och Bergdis Sigurjónsdóttir:”Coding Process and Quality Control”.

2012/2013: Jonas Eriksson och Filip Langemar:”Statistical entropy methods with applications to the analysis of questionnaire data”.

2009/2010: Sophia Olofsson (Statistiska institutionen, Uppsala universitet) ”Lastbilstrafik – Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar – Effektivare estimation med hjälpinformation?

2007/2008: Erik Bulow (Matematiska vetenskaper, Chalmers) ”Användning av och teorier om slumpmässig uppringning i Sverige”.

2006/2007: Chandra Adolfsson (Statistiska institutionen, Örebro universitet) ”Utvärdering av granskningssystem för SCB:s undersökningar”.