Stadgar för Föreningen för surveystatistik / Surveyföreningen

Stadgar för Föreningen för surveystatistik

Antagna vid årsmötet den 15 oktober 2007.

Ändrade vid årsmötena den 23 mars 2018 och den 24 mars 2022.

§ 1 Namn

Föreningen är en ideell förening vars namn är Föreningen för surveystatistik. Förkortningen Surveyföreningen kan också användas.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att:

a) bidra till en förbättrad användning av statistiska metoder inom surveyområdet

b) utgöra ett forum för diskussioner avseende främst surveymetodik och surveytillämpningar

c) stimulera ett utbyte av yrkeskunskaper mellan föreningens medlemmar

d) främja forskning och utbildning inom föreningens verksamhetsområde

e) främja en diskussion om etiska frågor inom föreningens verksamhets­område.

§ 3 Anslutning

Föreningen kan via styrelsen besluta om samarbete med andra organisationer vars målsättning står i samklang med föreningens stadgar.

§ 4 Medlemskap

Alla personer som vill främja föreningens syften kan, efter ansökan, bli medlemmar. Medlemskap i föreningen är personligt. Föreningen ingår som en sektion i Svenska statistikfrämjandet. Medlemskap i föreningen förutsätter därför medlemskap i Svenska statistikfrämjandet. Med medlemskap i Svenska statistikfrämjandet och Surveyföreningen är en medlemsavgift förenad. Medlem som inte betalt medlemsavgift kan uteslutas.

§ 5 Organisation

Föreningen bestämmer själv i frågor som rör föreningen och dess tillgångar. Föreningens beslut fattas av årsmötet eller av styrelsen, enligt bestämmel­serna i dessa stadgar.

§ 6 Styrelse

Föreningens styrelse utgörs av minst fem och högst nio ledamöter, varav en ordförande, en sekreterare och en kassör. Styrelsen väljs av årsmötet för tiden från ett årsmöte till nästa årsmöte. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Kallelse till styrelsemöte skall tillsammans med dagordning sändas ut minst en vecka före mötet. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av leda­mö­terna är närvarande. Som närvarande räknas även närvarande via telefon eller liknande mediekanaler.

§ 7 Årsmöte

Årsmöte skall hållas årligen före utgången av mars månad. I årsmötet är följande ärenden obligatoriska:

  a)   Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

  b)   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

  c)   Val av medlem att jämte årsmötets ordförande justera protokollet.

  d)   Fastställande av dagordning.

  e)   Behandling av styrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelser.

   f) Behandling av revisionsberättelse.

  g)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

  h)   Val av styrelse.

   i) Val av två revisorer och en suppleant för dessa.

   j) Val av valberedning.

  k)  Fastställande av medlemsavgifter för innevarande räkenskapsår.

   l) Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår.

m)   Fastställande av belopp som styrelsen får godkänna utan medlemmarnas godkännande.

Årsmötet skall utlysas minst två månader i förväg. Motioner kan lämnas från medlemmar till styrelsen minst en månad före årsmötet. Styrelsen skall med eget utlå­tan­de överlämna respektive motion till årsmötet. Kallelse och dagordning skall distri­bue­ras minst två veckor före årsmötet.

Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så beslutar eller om minst en fjärde­del av med­lem­marna kräver det. Ett sådant extra årsmöte följer reglerna för ordinarie årsmöte, men det räcker med att utlysa det minst en månad i förväg. Dag­ord­ningen för ett extra årsmöte måste omfatta punkterna a–d ovan, men tar i övrigt endast upp de ärenden som föranlett det extra mötet.

Föreningens årsbudget fastställs på årsmötet. Utöver budgeterade kostnader får styrelsen, utan medlemmarnas godkännande godkänna kostnader för enskilda utlägg som inte överstiger 30 000 kronor. Summan av dylika kostnader får över året inte överstiga 50 000 kronor. Beloppet kan vid behov justeras vid nästkommande årsmöte.

§ 8 Valberedning

Valberedningen skall till årsmötet lägga fram förslag på styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant.

§ 9 Revision

Verksamhets- och räkenskapsåret avslutas den 31 december. Kassören skall lämna räkenskaperna till revisorerna minst två veckor före årsmötet. Reviso­rer­na skall till årsmötet avge en skriftlig berättelse över sin granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning.

§ 10 Firmatecknare

Föreningens firmatecknare utses av styrelsen.

§ 11 Beslut

Beslut vid årsmöte och styrelsemöte fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna, utom vid ärenden enligt paragraf 12 och 13. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslags­röst, utom vid sluten omröstning, då lottning avgör.

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet. Val sker dock med sluten omröstning om någon medlem begär det.

§ 12 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas på årsmöte och måste biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. Förslag om sådan ändring skall bifogas den utskickade dagordningen.

§ 13 Föreningens upplösning

Beslut om att föreningen skall upplösas eller gå samman med annan organi­sation regleras enligt paragraf 12. Därutöver måste beslut om upplösning eller samgående med annan organisation fattas på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Om beslut om upplösning fattas, skall även beslut fattas om hur föreningens tillgångar skall hanteras.