Stadgar för Föreningen för surveystatistik / Surveyföreningen – 21 mars 2024

Stadgar för Föreningen för surveystatistik

Antagna vid årsmötet den 15 oktober 2007.

Ändrade vid årsmötena 23 mars 2018, 24 mars 2022 samt 21 mars 2024.

§ 1 Föreningen och dess namn

Föreningen är en ideell förening och utgör en sammanslutning av personer med intresse för surveystatistik. Föreningen är ansluten som en sektion inom Svenska statistikfrämjandet.

Föreningens namn är Föreningen för surveystatistik. Förkortningen Surveyföreningen kan också användas.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att:

a) bidra till en förbättrad användning av statistiska metoder inom surveyområdet
b) utgöra ett forum för diskussioner avseende främst surveymetodik och surveytillämpningar
c) stimulera ett utbyte av yrkeskunskaper mellan föreningens medlemmar
d) främja forskning och utbildning inom föreningens verksamhetsområde
e) främja en diskussion om etiska frågor inom föreningens verksamhetsområde.

§ 3 Anslutning

Föreningen kan via styrelsen besluta om samarbete med andra organisationer vars målsättning står i samklang med föreningens stadgar.

§ 4 Medlemskap

En individ som vill främja Surveyföreningens syften blir medlem genom att betala såväl Svenska statistikfrämjandets årsavgift som Surveyföreningens årsavgift. Medlemskap i Surveyföreningen förutsätter medlemskap i Svenska statistikfrämjandet. Medlem som inte betalt medlemsavgift kan uteslutas.

Medlem äger rösträtt på årsmötet. Endast medlemmar kan inneha förtroendeposter i föreningen.

§ 5 Organisation

Föreningen bestämmer själv i frågor som rör föreningen och dess tillgångar. Föreningens beslut fattas av årsmötet eller av styrelsen, enligt bestämmelserna i dessa stadgar.

§ 6 Styrelse

Föreningens styrelse utgörs av minst fem och högst nio ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör och en webbansvarig. Styrelsen väljs av årsmötet för tiden från ett årsmöte till nästa årsmöte. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Kallelse till styrelsemöte skall tillsammans med dagordning sändas ut minst en vecka före mötet. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som närvarande räknas även digitalt deltagande och närvarande via telefon.

Utöver budgeterade kostnader får styrelsen, utan medlemmarnas godkännande, godkänna kostnader för enskilda utlägg. Årsmötet beslutar om vilka belopp som inte får överstigas för varje enskilt utlägg och totalt under året. Styrelsen får inte arvodera styrelseledamöter.

§ 7 Årsmöte

Årsmöte skall hållas årligen före utgången av mars månad. I årsmötet är följande ärenden obligatoriska:

a) Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
b) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
c) Val av medlem att jämte årsmötets ordförande justera protokollet.
d) Fastställande av dagordning.
e) Behandling av styrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelser.
f) Behandling av revisionsberättelse.
g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
h) Val av styrelse med ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, webbansvarig och övriga ledamöter.
i) Val av en revisor och en revisorssuppleant.
j) Val av valberedning om två eller tre personer.
k) Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår.
l) Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår.
m) Fastställande av belopp som styrelsen får godkänna utan medlemmarnas godkännande.

Årsmötet skall utlysas minst två månader i förväg. Motioner kan lämnas från medlemmar till styrelsen minst en månad före årsmötet. Styrelsen skall med eget utlåtande överlämna respektive motion till årsmötet.

Kallelse och dagordning samt propositioner och motioner med kommentarer skall distribueras minst två veckor före årsmötet. Övriga handlingar skall distribueras minst två dagar före årsmötet.

Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så beslutar eller om minst en fjärdedel av medlemmarna kräver det. Ett sådant extra årsmöte följer reglerna för ordinarie årsmöte, men det räcker med att utlysa det minst en månad i förväg. Dagordningen för ett extra årsmöte måste omfatta punkterna a–d ovan, men tar i övrigt endast upp de ärenden som föranlett det extra mötet.

Föreningens årsbudget fastställs på årsmötet, liksom de belopp som styrelsen därutöver får besluta om enligt paragraf 6.

§ 8 Valberedning

Valberedningen skall till årsmötet lägga fram förslag på styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, revisor och revisorssuppleant.

§ 9 Revision

Verksamhets- och räkenskapsåret avslutas den 31 december. Kassören skall lämna räkenskaperna till revisorn minst tre veckor före årsmötet. Revisorn skall minst tre dagar före årsmötet avge en skriftlig berättelse över sin granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning. Denna berättelse tillställs sekreteraren som distribuerar den till medlemmarna.

§ 10 Firmatecknare

Föreningens firmatecknare utses av styrelsen.

§ 11 Beslut

Beslut vid årsmöte och styrelsemöte fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna, utom vid ärenden enligt paragraf 12 och 13. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då lottning avgör.

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet. Val sker dock med sluten omröstning om någon medlem begär det.

§ 12 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas på årsmöte och måste biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. Förslag om sådan ändring skall bifogas den utskickade dagordningen.

§ 13 Föreningens upplösning

Beslut om att föreningen skall upplösas eller gå samman med annan organisation regleras enligt paragraf 12. Därutöver måste beslut om upplösning eller samgående med annan organisation fattas på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Om beslut om upplösning fattas, skall även beslut fattas om hur föreningens tillgångar skall hanteras.

Du kan ladda ner Stadgar för Föreningen för surveystatistik här.