Bortfallssnurran

Bortfallssnurran

Här kan Du ladda hem och prova eller regelbundet använda Bortfallssnurran. Snurran är en excel-fil och kräver att Du har excel installerat.

Denna beräkningssnurra för bortfallsstorlekar ansluter till definitioner, koder och mått som beskrivs i rapporten ”En standard för beräkning av bortfall”. Ladda ned rapporten här eller läs mer om den nedan.

Januari 2005:

Bortfallsgruppen har avslutat sitt arbete. Rapport ”En standard för beräkning av bortfall” sammanställer den framtagna standarden.

Bortfall är en felkälla som förekommer i så gott som alla statistiska undersökningar och som allvarligt kan försämra användbarheten av undersökningarnas resultat. Vare sig man är producent, beställare eller konsument av undersökningar behöver man ett mått på bortfallets storlek för att kunna jämföra olika undersökningar eller för att bedöma kvaliteten i en viss undersökning. Ett problem härvidlag är att det förekommer en rik flora av sinsemellan mycket olika bortfallsmått vilket skapar oklarhet vid kvalitetsbedömningar och nästan kan omöjliggöra jämförelser. Behovet av en standard för hur bortfall skall definieras och mätas i olika typer av undersökningar är därför stort.

Initiativet till detta arbete har tagits av Sektionen för surveystatistik inom Svenska statistikersamfundet. Vid dess styrelsemöte den 26 november 2001 utsågs Gösta Forsman till samordnare av en kommitté-bestående av Karin Dahmström, Jan Hörngren, Ulf Isander, Toivo Sjörén, Bengt Swensson och Åke Wissing – med syfte att utveckla en standard för bortfallsberäkningar för opinions- och marknadsundersökningar.

I januari 2005 avslutade gruppen sitt arbete och presenterade sin rapport ”En standard för beräkning av bortfall”.