Föreningens ändamål och heraldiska märke

Föreningens ändamål

Föreningen är ett forum för diskussioner, stimulerar till utbyte av yrkeskunskaper och främjar forskning, praktisk metodutveckling och utbildning på området.

Den verkar för en förbättrad användning av statistiska data, surveyundersökningar och metoder inom samhällsplanering, vetenskap, debatt och i samhället i övrigt.

Detta sker genom anordnande av föredrag, workshopar och temadagar, genom kontakter, diskussioner och i Statistikfrämjandets medlemstidning Qvintensen.

Föreningens heraldiska märke

Styrelsen anlitade under hösten 2005 en professionell heraldiker, Magnus Bäckmark, för att utveckla en logotyp åt sektionen. Logotypen kallas i heraldiska sammanhang för märke.

De färger som ingår i märket, blått och silver, är sektionens nya färger. I högtidliga sammanhang kan märket framställas i särskilt traditionell heraldisk form, nämligen på en sköld och med valspråk och sköldhållare. I sådana sammanhang kommer sektionens nya valspråk, pars pro toto (delen för det hela) att användas.

Det faktum att vi är en sektion inom Svenska statistikersamfundet uttrycks genom att märket är avdelat genom klyvning. I första rummet finner vi samfundets märke och i andra rummet en bild som syftar på surveysektionen. Samfundets märke är inte tidigare heraldiskt beskrivet, men är ändå ett vapen eftersom det utgörs av en färgsatt, beskrivbar bild. Heraldiskt kan detuttryckas som i fält av silver ett svart gement sigmatecken. Surveysektionens bild i andra rummet är avsett att associera till urval. Heraldiskt uttrycks den som blå, oregelbundet beströdd med fyrkanter av silver.

Sköldhållarna, i denna framställning papegojor, är utbytbara. Papegojor brukar tjänstgöra som symboler för tålamod. Vi hoppas att det nya märket blir uppskattat, och att användning av detsamma på workshopinbjudningar, hemsida m.m. ska förstärka föreningens identitet och samhörighetskänsla.