Surveyföreningen bjuder in till årsmöteskonferens och årsmöte torsdagen den 21 mars 2024

Både konferensen på förmiddagen och årsmötet på eftermiddagen äger rum per Zoom.

Program för årsmöteskonferensen klockan 10‑12

Välkomsthälsning
Eva Elvers, ordförande 2023

Årets Tore Dalenius-föredrag: Tore Dalenius betydelse för SCB 2024
Martin Axelson, SCB

Årets surveyuppsats: Imputation of Swedish driving distances
Petter Ehn Wingårdh, vinnare av årets uppsatspris

Statistikfrämjandets enkät, Surveyföreningens frågor – kort presentation

Who counts? On measuring public opinion in the age of AI.

Leah von der Heyde, researcher på Social Data Science & AI Lab, LMU Munich och doktorand på University of Mannheim.

Leah von der Heyde är doktorand vid universitetet i Mannheim och arbetar bland annat med studier av hur AI kan användas i opinionsundersökningar. Leah kommer hålla ett kort föredrag baserat på ett paper hon har samförfattat med två forskare i München och i Mannheim. Studien undersöker i en europeisk kontext i vilken grad syntetiska data kan ersätta traditionella surveyer. Mer precist undersöks huruvida väljarbeteende i ett syntetiskt sampel kan prediceras av stora språkmodeller, i det här fallet med hjälp av chatGPT 3.5. Studier pekar dels på politisk bias i prediktionerna till förmån för partier till vänster och gröna partier, dels på begränsningar i att estimera subgruppspecifika attityder. Presentationen kommer vara på engelska.

Dagordning Surveyföreningens årsmöte 2024-03-21 kl. 13‑15 

  a)   Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

  b)   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

  c)   Val av medlem att jämte årsmötets ordförande justera protokollet.

  d)   Fastställande av dagordning.

  e)   Behandling av styrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelser.
           Verksamhet 2023
           Ekonomisk berättelse 2023
           Budget 2024

  f)    Behandling av revisionsberättelse.

  g)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

  h)   Val av styrelse.

  i)    Val av två revisorer och en suppleant för dessa.

  j)    Val av valberedning.

  k)   Fastställande av medlemsavgifter för innevarande räkenskapsår.

  l)    Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår.

  m) Fastställande av belopp som styrelsen får godkänna utan medlemmarnas godkännande.

  n)   Styrelsens förslag till stadgeändringar.

  o)   Inkomna motioner.

  p)   Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår.

  q)   Övriga frågor.

Alla intresserade är välkomna men för att ha rösträtt krävs att man har betalat årsavgift till Statistikfrämjandet och angett medlemskap i Surveyföreningen.

Styrelsen föreslår av flera skäl en rad stadgeändringar. Dessa har bifogats i det e-postmeddelande som gått ut till medlemmarna. Hör av dig om du är medlem och inte fått inbjudan via e-post.

Anmäl dig senast fredagen den 15 mars genom att klicka på länken.  

https://samgu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5nKZ7JsryR5vLAG