110203 Workshop om webbpanelundersökningar

Workshop den 3 februari 2011 i Stockholm
Webbpanelundersökningar
Garnisonen, Stockholm

Användningen av webbpaneler eller ”online panels” har vuxit kraftigt under senare tid. Det är en snabb metod att genomföra en surveyundersökning ofta av ett dagsaktuellt ämne. Deltagarna i en webbpanel kan rekryteras på olika sätt och panelen utgör sedan en urvalsram för flera olika enkäter. Ofta har man samlat in väsentlig bakgrundsinformation från deltagarna vilket gör att urvalet kan göras balanserat. Vid seminariet behandlas hur webbpaneler byggs upp och används samt de internationella standarder och rekommendationer som finns. Den viktigaste invändningen mot metoden är kanske selektionsfelet. Man kan bara balansera de kända bakgrundsfaktorerna. En annan brist är att bara de med tillgång till dator och Internet kan ingå.

Talarna ingår i Surveyföreningens webbpanelkommitté. Kommitténs syfte är att ta fram riktlinjer för hur man kan bedöma webbpaneler och webbundersökningar. Det kan vara verbala beskrivningar eller numeriska mått som t ex skulle kunna motsvara svarsandel eller mäta panelens representativitet. På seminariet kommer några olika förslag att presenteras. Sådana mått skulle kunna bli av värde för både beställare och läsare av undersökningar. Kommittén välkomnar därför frågor och synpunkter på sitt arbete. Men syftet med dagens seminarium är lika mycket att öka kunskapen om webbpanelernas möjligheter och brister.

Program