Tema: Statistiken och vår bild av samhälle och omvärld

Programmet hittar du här

Presentationer:
”Kan man göra statistik av mänskliga konflikter? Om ett konfliktdataprograms
utveckling och dess resultat idag”. Professor Peter Wallensteen, Institutionen
för freds- och konliktforskning, Uppsala universitet presentation

”Att utvärdera offentlig politik med hjälp av registerdata”. Professor Anders
Forslund, IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet presentation

”Statistik om skolan – vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en
bred målgrupp?” Undervisningsråd Karin Hedin och webbredaktör Ingegerd
Johansson, Skolverket presentation

”Hur mår den officiella statistiken idag?” Professor Dan Hedlin Statistiska
institutionen, Stockholms universitet presentation