Etisk kod

Denna version är framtagen från den remissversion som gick ut till medlemmarna i februari 2009 för synpunkter. Många värdefulla kommentarer lämnades från medlemmarna och beaktades så långt det var möjligt. Gruppen som tagit fram denna version bestod av:

  • Bernhard Huitfeldt (ordförande)
  • Gösta Forsman
  • Sune Karlsson
  • Magnus Pettersson
  • Martin Ribe

Vid årsmötet 2010 beslutades att den etiska koden tillämpas för en prövotid på ett år. Under denna tid samlas erfarenheter in om hur den fungerar i praktiken. En uppdaterad version baserad på dessa erfarenheter kan antas som Svenska statistikfrämjandets officiella etiska kod vid årsmötet 2011. En grupp med uppgift att utvärdera förslaget till etisk kod har tillsatts och består av;

  • Sune Karlsson (sammankallande)
  • Magnus Pettersson
  • Bernhard Huitfeldt
  • Michael Carlson

Gruppens sammankallande nås via sune.Karlsson@oru.se

Ladda ner dokumentet här.