Bakgrund

Kort bakgrund till bildandet av en ny förening för statistiker och statistikanvändare

Den 16 oktober 2007 fattade Svenska statistikersamfundets årsmöte beslut om att gå samman med Statistiska föreningen till en ny gemensam förening för statistik och statistiker. Statistiska föreningens årsmöte fattade motsvarande beslut i mars samma år. Besluten var ett resultat av flera års diskussioner, förarbeten och engagemang från många olika håll i statistikens Sverige.

I dokumentet ”Förslag till samgående mellan Statistiska föreningen och Svenska statistikersamfundet” som finns att ladda ned här finns mer information om det arbete som föregick samgåendet.

En kort bakgrund om samgåendet och det arbete som föregick samgåendet.

Diskussioner om ett samgående mellan de båda föreningarna har förts då och då under årens lopp, men upptakten till det arbete som skett under de senaste åren var en debattartikel i Konfidensen (Statistiska föreningens tidskrift) av dåvarande redaktör Johan Bring. Artikeln besvarades av Olle Sjöström i Konfidensen och av Daniel Thorburn i både Konfidensen och Qvartilen (Svenska statistikersamfundets tidskrift).

I juni år 2005 bjöd Statistiska föreningens styrelse in Samfundets dåvarande ordförande, Rolf Larsson, till att delta vid ett styrelsemöte där förslag om ett samgående presenterades. Kort därefter skrev Mats Forsberg, Ulf Jorner, Rolf Larsson och Michael Möller en motion som handlade om bildandet av en ny, sammanhållen organisation. Efter Svenska statistikersamfundets årsmöte i oktober 2005 tillsattes en utredningsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag på ett närmare samarbete/samgående. Gruppen förordade ett samgående och skisserade principerna och tidsplanen för ett sådant men gav som alternativ också en lösare sammanhållen organisation (Statistiska föreningen Statistikersamfundet = Sant? 2006-03-14).

Utredningsgruppens förslag behandlades på de två föreningarnas årsmöten i mars respektive oktober 2006. Båda föreningarna tillstyrkte förslaget om ett samgående och följde förslaget att utse en ny samarbetsgrupp som fick i uppgift att ta fram ett konkret förslag till hur ett samgående ska kunna gå till samt hur den nya föreningen ska arbeta. Denna nya arbetsgrupp bestod av sex personer, tre från vardera föreningen. Arbetet resulterade i ett förslag på organisation av en ny förening, lösningar på ekonomiska och juridiska problem i samband med samgåendet, förslag på stadgar samt ett namnförslag. Arbetet finns dokumenterat i rapporten Förslag till samgående mellan Statistiska föreningen och Svenska statistikersamfundet från mars 2007. Förslaget presenterades vid de båda föreningarnas årsmöten under 2007. Båda årsmötena tillstyrkte samgående och skickade med synpunkter inför genomförandet.

I oktober år 2007 bildades ett verkställande utskott med uppgift att förbereda bildandet av den nya föreningen. I gruppen ingick tre personer från vardera styrelse. En ny gemensam webbplats skapades och de båda föreningarnas medlemsregister lades samman. Utskottet utformade ett förslag till stadgar utifrån det förslag som den tidigare arbetsgruppen lämnat och fortsatte arbetet med att utreda och förbereda de ekonomiska och juridiska aspekterna av ett samgående/bildande av en ny förening. Utskottet arbetade också med att hitta ett lämpligt namn för den nya föreningen. Detta gjordes bland annat genom att be medlemmarna i de båda föreningarna att inkomma med förslag och genom att anlita ett externt konsultföretag. Utskottets arbete bedrevs hela tiden med utgångspunkt i att ta tillvara det bästa från de båda föreningarna. I samband med det konstituerande mötet den 13 mars anordnades en tvådagars konferens (13–14 mars 2008).

Utskottet sammanställde även ett dokument med arbetsuppgifter och aktiviteter som var tänkta att ligga till grund och vara till stöd för arbetet i den nya föreningen. Dokumentet omfattade bland annat tankar kring möjligheten att bilda nya sektioner, fortsatt medlemskap i internationella organisationer, framtida medverkan i anordnandet av nordiska statistikermöten, ekonomi- och juridikfrågor, bibehållandet av tidskrift och medlemsaktiviteter (medlemsmöten och höstkonferens).