Föreningens namn

Den utredning som föregick Statistiska föreningens och Svenska statistikersamfundets beslut att gå samman lämnade en lång rad förslag för den nya föreningen i olika avseenden. Den förde diskussioner och framförde ett antal principer för namnet. Den lämnade också ett förslag. Detta förslag fick en del kritik vilket föranledde fortsatt sökande efter ett lämpligt namn. Utskottet har sökt ett namn som avspeglar föreningens inriktning, uttrycker aktivitet, är nytt och är lätthanterligt. Det är en fördel om de engelska och svenska namnen är likartade, men en ordagrann översättning är inte nödvändig.

Utskottet för samgående inbjöd medlemmarna att via den nya gemensamma hemsidan lämna synpunkter på namnfrågan. Ett tjugotal brev inkom med förslag och kommentarer av olika slag. Utskottet lade därefter ett uppdrag på företaget Oliv form & kommunikation att lämna vidare synpunkter, tips och tankar kring ett passande namn. Utskottet ansåg att företagets resonemang kring namnfrågan var värdefulla, men valde att inte gå vidare med de konkreta förslag som lämnades. Företagets rapport finns att läsa här.

Efter ytterligare diskussioner i utskottet enades vi om namnet Svenska statistikfrämjandet. Argumenten för namnet är främst:

  • Namnet uttrycket aktivitet och fångar upp den vilja som uttrycks i föreningens stadgar, nämligen att främja statistik i en mängd avseenden.
  • Namnet är neutralt i den meningen att ingen av de tidigare föreningarna behöver känna sig inkorporerad i den andra.
  • Namnet är enkelt att hantera i olika sammanhang, t.ex. i tal och skrift.
  • Namnet är nytt – övriga förekommande namnförslag har mötts av stark kritik från olika håll.

Oavsett vilket namnförslag som utskottet väljer att lägga fram, kommer synpunkter och diskussioner att uppstå. Detta är enbart positivt och bevisar att det finns ett engagemang i föreningen. Namnfrågor är i allmänhet dessutom känslomässigt laddade.

Utskottets förhoppning är emellertid att medlemmarna kan acceptera namnet och att de även fortsättningsvis kan känna sig som stolta medlemmar i en förening som finns till för att ta tillvara såväl medlemmarnas som statistikens intressen. Till sist torde det dessutom vara så att det som har betydelse är den inriktning som vi medlemmar väljer för verksamheten.

Den utredning som föregick Föreningens och Samfundets beslut att gå samman lämnade en lång rad förslag avseende den nya föreningens organisation och inriktning. Utredningen lämnade även förslag på den nya föreningens namn och kring detta förslag framfördes en del kritik. Namnfrågan har varit föremål för ganska ingående diskussioner i samband med utredningens arbete. Såväl konkreta namnförslag som ett antal viktiga principer diskuterades, bl.a. att:

  • namnet bör spegla den nya föreningens verksamhet
  • namnet bör vara sådant att ingen av de existerande föreningarna känner sig som förlorare
  • ordet statistik bör vara med i en eller annan form
  • ordet statistiker bör undvikas eftersom den nya föreningen är vidare än så