Utvärdering av utbildningar i matematisk statistik

Idag publicerade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) resultaten av utvärderingen av utbildningar som leder till examina i matematik och matematisk statistik och närliggande områden. Sex utbildningar i matematisk statistik har utvärderats; kandidat- och masterutbildningen vid Göteborg universitet, masterutbildningen vid Lunds universitet, kandidat- och masterutbildningen vid Stockholms universitet samt masterutbildningen vid Umeå universitet. Masterutbildningen i matematisk statistik vid Göteborgs universitet håller mycket hög kvalitet och övriga sex utvärderade utbildningar håller hög kvalitet konstaterar UKÄ i ett pressmeddelande.

De resultat som UKÄ presenterar är utvärderade enligt en ny modell där fokus ligger på studenternas självständiga arbeten (examensarbeten). Andra underlag är lärosätenas självvärderingar och studenternas erfarenheter, liksom enkäter till tidigare studenter. Utbildningarna granskas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. UKÄ ser till i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Läs hela utvärderingen av utbildningen inom matematik och matematisk statistik med bedömargruppens yttranden och samtliga utvärderade mål här.

Tidigare i år publicerades resultaten av UKÄ:s utvärdering av utbildningar inom statistik vilket vi berättat om tidigare.