DOKUMENT

Nedan återfinns diverse dokument för nedladdning:

 

AFFISCH

 

Denna affisch beskriver Svenska statistikfrämjandet och är lämplig att användas för marknadsföring av föreningen.

Ladda ner affischen här.

 

ETISK KOD

 

Denna version är framtagen från den remissversion som gick ut till medlemmarna i februari 2009 för synpunkter. Många värdefulla kommentarer lämnades från medlemmarna och beaktades så långt det var möjligt. Gruppen som tagit fram denna version bestod av:

Bernhard Huitfeldt (ordförande)
Gösta Forsman
Sune Karlsson
Magnus Pettersson
Martin Ribe

Vid årsmötet 2010 beslutades att den etiska koden tillämpas för en prövotid på ett år. Under denna tid samlas erfarenheter in om hur den fungerar i praktiken. En uppdaterad version baserad på dessa erfarenheter kan antas som Svenska statistikfrämjandets officiella etiska kod vid årsmötet 2011. En grupp med uppgift att utvärdera förslaget till etisk kod har tillsatts och består av

Sune Karlsson (sammankallande)
Magnus Pettersson
Bernhard Huitfeldt
Michael Carlson

Gruppens sammankallande nås via Sune.Karlsson@oru.se

Ladda ner dokumentet här.

 

ISI ORDLISTA

 

ISI engelsk-svensk ordlista för statistiska termer:

Ladda ner ordlistan här.

 

AUKTORISATION AV STATISTIKER

 

Frågan om certifiering eller auktorisation har diskuterats länge inom Statistikersamfundet och senare Statistikfrämjandet. För närvarande pågår ett projekt inom FenStatS där frågan utreds och ett förslag väntas till årsmötet 2019. Mer information finns på FenStatS hemsida (http://fenstats.eu/accreditation). Statistikfrämjandets representant i FenStatS ackrediteringsgrupp är Magnus Pettersson.

Svenska Statistikfrämjandets tillsatte inför årsmötet 2012 en arbetsgrupp som summerade det arbete som till dess hade bedrivits och tagits fram för detta. En rapport skrevs av Carl-Fredrik Burman och Mats Rudholm. Författarnas ambition var att på ett objektivt sätt belysa problematiken kring auktoriseringsfrågan i syfte att underlätta framtida beslut i frågan.

Ladda ner rapporten här.