Ärendelista, Cramérsällskapets årsmöte, 21 mars 2013

 1. Årsmötets stadgeenliga utlysning
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av medlem att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 4. Fastställande av dagordning
 5. Verksamhets- och räkenskapsberättelse
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelse (ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter)
 9. Förslag till representant i Svenska statistikfrämjandets styrelse som också är medlem eller adjungerad medlem i föreningens styrelse
 10. Val av två revisorer samt revisorssuppleant
 11. Val av valberedning om tre personer
 12. Fastställande av årsavgift för 2013
 13. Fastställande av budget för 2013
 14. Förslag till stadgeändringar (Förslag med ändringar i fet stil)
 15. Behandling av väckta motioner
 16. Övriga frågor