Detta är Surveyföreningens tillfälliga webbsida tills den nya är färdigbyggd

OM FÖRENINGEN

Surveyföreningen är ett forum för diskussioner, stimulerar till utbyte av yrkeskunskaper och främjar forskning, praktisk metodutveckling och utbildning på området.

Föreningen verkar för en förbättrad användning av statistiska data, surveyundersökningar och metoder inom samhällsplanering, vetenskap, debatt och i samhället i övrigt genom anordnande av föredrag och temadagar, genom kontakter, diskussioner och i Qvintensen. För att få Qvintensen måste man vara medlem i Svenska statistikfrämjandet.

Föreningens stadgar.

Läs mer om Surveyföreningens heraldiska märke här.

I SURVEYFÖRENINGENS REGI

Webpanelkommittéen – rapport
Marknads- och opinionsundersökningar genomförs sedan sekelskiftet i ökande grad via webbpaneler. Då webbpanelundersökningar kännetecknas av andra möjligheter och problem än traditionella urvalsundersökningar har producenter och användare ställts inför svårigheter att bedöma kvaliteten i undersöknings-resultaten. Traditionella mått, som konfidensintervall, är inte relevanta för att bedöma den totala osäkerheten i undersökningsresultat och det har saknats etablerade redskap för sådana bedömningar.

Surveyföreningens styrelse tillsatte därför 2009 en kommitté med uppgift att, via litteraturstudier och egna bedömningar, ta fram en skrift som belyser kvalitets-frågor och presenterar mått som på olika sätt kan beskriva kvalitet i webbpanelundersökningar. Skriften vänder sig till aktörer som kommer i kontakt med webbpaneler; undersökningsköpare, producenter och användare av undersökningsresultat.

I mars 2014 presenterades den slutliga versionen rapporten. På Surveyföreningens webbsida kommer vi även att publicera resultat för måtten baserat på underlag från panelleverantörer som beräknat måtten på sina egna paneler. Denna publicering hoppas vi kan komma tillstånd under 2014.

Ladda ner rapporten (PDF)

Bortfallskommittéen – En standard för beräkning av bortfall
Bortfall är en felkälla som förekommer i så gott som alla statistiska undersökningar och som allvarligt kan försämra användbarheten av undersökningarnas resultat. Vare sig man är producent, beställare eller konsument av undersökningar behöver man ett mått på bortfallets storlek för att kunna jämföra olika undersökningar eller för att bedöma kvaliteten i en viss undersökning. Ett problem härvidlag är att det förekommer en rik flora av sinsemellan mycket olika bortfallsmått vilket skapar oklarhet vid kvalitetsbedömningar och nästan kan omöjliggöra jämförelser. Behovet av en standard för hur bortfall skall definieras och mätas i olika typer av undersökningar är därför stort.

Initiativet till detta arbete har tagits av Sektionen för surveystatistik inom Svenska statistikersamfundet. Vid dess styrelsemöte den 26 november 2001 utsågs Gösta Forsman till samordnare av en kommitté-bestående av Karin Dahmström, Jan Hörngren, Ulf Isander, Toivo Sjörén, Bengt Swensson och Åke Wissing-med syfte att utveckla en standard för bortfallsberäkningar för opinions- och marknadsundersökningar.

I januari 2005 avslutade gruppen sitt arbete och presenterade sin rapport ”En standard för beräkning av bortfall”; ett exemplar av den tryckta versionen av rapporten skickades per post till varje sektionsmedlem; samma rapport i sin elektroniska variant kan laddas ned nedan.
Tillsammans med dokumentet ”En standard för beräkning av bortfall” har en beräkningssnurra i Excel tagits fram. Beräkningssnurran ansluter till definitioner, koder och mått som beskrivs i rapporten.

Ladda ner rapporten (PDF)
Ladda ner borfallssnurran (Excel)

BLI MEDLEM

Bli medlem i Surveyföreningen! Som medlem får du bland annat möjlighet att påverka föreningens aktiviteter, rabatterade deltagaravgifter till seminarier och arrangemang i föreningens regi, löpande information genom e-postutskick om arrangemang av surveystatistiskt intresse. Medlemsavgiften per år är 50 kronor för enskilda och 500 kronor för institutioner. Eposta surveyforeningen@gmail.com för att ansöka om medlemskap eller för mer information.

STYRELSEN

Styrelsen består av:

Per Gösta Andersson, Ordförande
Anders Eklund, Sekreterare
Marcus Berg, Webbansvarig
Anders Järleborg
Jonas Ortman
Karin Schneller
Maria Varedian
Åke Wissing

KONTAKT

Kontakta styrelsen på surveyforeningen@gmail.com

Sidan uppdaterades senast 2014-06-10 av MB