Auktorisation

Frågan om certifiering eller auktorisation har diskuterats länge inom Statistikersamfundet och senare Statistikfrämjandet. För närvarande pågår ett projekt inom FenStatS där frågan utreds och ett förslag väntas till årsmötet 2019. Mer information finns på FenStatS hemsida: fenstats.eu/accreditation. Statistikfrämjandets representant i FenStatS ackrediteringsgrupp är Magnus Pettersson.

Svenska Statistikfrämjandets tillsatte inför årsmötet 2012 en arbetsgrupp som summerade det arbete som till dess hade bedrivits och tagits fram för detta. En rapport skrevs av Carl-Fredrik Burman och Mats Rudholm. Författarnas ambition var att på ett objektivt sätt belysa problematiken kring auktoriseringsfrågan i syfte att underlätta framtida beslut i frågan.