​Uppsatstävling

Svensk demografisk förening (SDF) utlyser en tävling för uppsatser på C-, D- eller Mastersnivå examinerade vid svenska lärosäten. Målet är att belöna en demografiskt orienterad uppsats av hög kvalitet. Ämnet för uppsatsen bör därmed knyta an till befolkningsfrågor i historiskt, nutida eller metodologiskt perspektiv. Nytänkande och kreativitet vad gäller ämne, angreppssätt eller metod värdesätts i bedömningen, liksom aktualitet och resultatens användbarhet.

Bidrag från samtliga akademiska discipliner är välkomna!

Vinnaren belönas med ett stipendium på 5 000 kronor samt erbjuds möjligheten att hålla ett föredrag om sin uppsats.

Så här gör du för att delta

Maila in din uppsats i två versioner, en anonymiserad och en komplett med namn etc, till Karin Althoff (karin.althoff@vgregion.se). Den anonymiserade versionen ska inte innehålla några uppgifter om författarens, handledarens, institutionens eller universitetets namn eller akademisk disciplin. Bifoga även ett intyg från en person (exempelvis handledare) med en kort motivering till varför uppsatsen kvalificerar sig ämnesmässigt (exempelvis ämnes- och/eller metodval). Intyget används inte i den slutgiltiga bedömningen och kan vara kortfattat. Dessutom skall följande information anges:

  • Författarens (alternativt författarnas) namn, postadress, e-postadress, telefon
  • Uppsatsens fullständiga titel
  • Lärosäte och institution där uppsatsen examinerats ( i de fall institutionen är en flerämnesinstitution, anges ämne)
  • Nivå (C-, D-, eller Mastersnivå)
  • Datum för seminariebehandling av uppsatsen
  • Uppsatsens betyg
  • Handledarens namn, titel och kontaktuppgifter

Bidragen ska vara inkomna senast onsdag den 28 mars 2018. Endast fullständiga bidrag beaktas. Uppsatsen ska tidigast under 2017 och senast vid nomineringstidens utgång ha examinerats med minst betyget Väl godkänd (eller motsvarande).

Inskickade bidrag kommer att bedömas i dess anonymiserade version av en jury utsedd av SDF:s styrelse. Juryns beslut kan inte överklagas. Genom att delta i tävlingen medger författaren att uppsatsen, om den vinner, publiceras på SDFs hemsida (www.demografi.se).

Frågor besvaras av Karin Althoff via email: karin.althoff@vgregion.se