Nyhetsbrev/News letter

For information in English, please scroll down.

Hej alla FMS medlemmar!

Här kommer en hälsning och ett nyhetsbrev från oss i styrelsen om kommande FMS-aktiviteter under våren.

Save the date – FMS vårmöte 21 mars i Linköping

Vi kommer i vanlig ordning att hålla ett vår- och årsmöte i anslutning till Statistikfrämjandets årsmöte (20/3). Årets FMS-möte kommer därför att ske i Linköping. FMS planerar en dag med föredrag där presentationerna kretsar kring forskning inom biostatistik och arbetet som biostatistiker. Detaljerad information om anmälan till årsmötesdagarna kommer att skickas ut separat via Statistikfrämjandet inom kort. Håll därför utkik i inkorgen efter meddelanden från Statistikfrämjandet.

FMS uppsatspris

Under FMS vårmöte kommer årets uppsatsvinnare att presenteras. Det är nu hög tid att nominera kandidater till detta pris som förutom utmärkelsen, omfattar 5000kr. Priset delas ut till bästa nyligen framlagda uppsats på kandidat- eller masternivå eller vetenskapliga artikel inom ramen för forskarutbildning. Tyngdpunkten bör vara på statistiska tillämpningar eller statistisk metodutveckling inom medicinska området och arbetet ska vara framlagt vid ett svenskt universitet/högskola.

 • Alla FMS-medlemmar är välkomna att nominera en uppsats/artikel senast den 1:a mars.
 • Nominerade bidrag bedöms av en oberoende kommitté bestående av medlemmar utsedda av FMS:s styrelse och vinnaren utses av FMS:s styrelse.
 • Uppsatsen/artikeln kommer att bedömas utifrån
  • relevans inom medicinsk statistik eller inom motsvarande medicinska fält.
  • grad av originalitet och nytänkande i frågeställning och metod.
  • tydlighet i den skriftliga framställningen. 

Nomineringen skickas in till: fms@statistikframjandet.se tillsammans med bifogad uppsats/artikel eller länk till denna. 

FMS stipendium

Vi utlyser också redan nu 2024 års FMS-stipendium. Ett eller flera bidrag på ett sammanlagt belopp om högst 20 000 kr finns att söka av medlemmar som vill främja den egna professionella utvecklingen som statistiker genom deltagande i konferenser, kurser eller liknande ändamål. Aktiviteter som äger rum under perioden 1 mars – 31 december 2024 prioriteras.

Ansökan skall:

 • innehålla en beskrivning av hur eventuellt tilldelade pengar skall användas
 • preliminära kostnader
 • program för den aktuella aktiviteten
 • meritförteckning för den sökande
 • vara FMS styrelse tillhanda via fms@statistikframjandet.se senast 1 mars 2024.

Vänligen notera att endast kompletta ansökningar som inkommer via stipendiets ansökningsformulär behandlas. Formulär finns att hämta här:

Uppsatspriset och stipendieutlysningen är möjliga tack vare fint stöd från våra partners; Astra Zeneca, Statisticon, Red Door Analytics, Uppsala Clinical Research Center (UCR), SDS Life Science, EpiStat samt Karolinska institutet.

Om din organisation önskar att bli partner med FMS, vänligen kontakta styrelsen via fms@statistikframjandet.se.

Välkomna med era nomineringar och ansökningar.

Vänliga hälsningar,

FMS styrelse


Hello all FMS members!

Here comes a greeting and a newsletter from the FMS board about upcoming FMS activities in the spring.

Save the date – FMS spring meeting March 21 in Linköping

As usual, we will hold a spring and annual meeting in connection with The Swedish Statistical Association’s (Statistikfrämjandet) annual meeting (20/3). This year’s FMS meeting will therefore take place in Linköping. FMS plans a day of lectures where the presentations revolve around research in biostatistics and the work as a biostatistician. Detailed information on registration for the annual meeting days will be sent out separately via Statistikfrämjandet shortly. Therefore, keep an eye out in your inbox for messages from Statistikfrämjandet.

FMS essay prize

During the FMS spring meeting, this year’s essay winners will be presented. It is now high time to nominate candidates for this award, which in addition to the award, includes SEK 5,000. The prize is awarded to the best newly presented essay at bachelor’s or master’s level or scientific article within the framework of postgraduate education. The emphasis should be on statistical applications or statistical method development in the medical field and the work must be presented at a Swedish university/”Högskola”.

 • All FMS members are welcome to nominate an essay/article by March 1st.
 •  Nominated entries are assessed by an independent committee consisting of members appointed by the FMS’s board and the winner is selected by FMS’s board.
 • The essay/article will be assessed based on
  • relevance in medical statistics or in the corresponding medical field.
  •  degree of originality and innovation the questions and the methods used.
  •  clarity in the written presentation.

Nominations are sent to fms@statistikframjandet.se together with the attached essay/article or link to it.

FMS scholarship

We are also already announcing the 2024 FMS scholarship. One or more grants of a total amount of no more than SEK 20,000 can be applied for by members who want to promote their own professional development as a statistician through participation in conferences, courses or similar purposes. Activities that take place during the period 1 March – 31 December 2024 are prioritized.

The application must:

 • contain a description of how any allocated money is to be used
 • preliminary costs
 •  program for the current activity
 •  curriculum vitae of the applicant
 •  be available to the FMS board via fmstyrelse@gmail.com no later than March 1, 2024.

Please note that only complete applications submitted via the scholarship application form will be processed. The application form can be downloaded here:

The essay prize and the scholarship announcement are possible thanks to the fine support of our partners; Astra Zeneca, Statisticon, Red Door Analytics, Uppsala Clinical Research Center (UCR), SDS Life Science, EpiStat samt Karolinska institutet. If your organization wishes to become a partner with FMS, please contact the board via fmsstyrelse@gmail.com.

Welcome with your nominations and applications.

Sincerely,

FMS board