Kommittéer och priser

KOMMITTER

Webbpanelkommittén (2009 – 2014)

Kommitténs syfte var att 1) utreda vad en webbpanelundersökning är och vad den kan användas till 2) föreslå olika standardmått (och beräkningsuttryck) för bedömning av kvaliteten i resultat från webbpanelundersökningar 3) Ta fram en skrift.

Ledamöter: Gösta Forsman (ordförande), Jan Wretman, Karin Dahmström, Henrik Kronberg, Bengt Larsson, Åke Wissing, och Mats Nyfjäll.
Kommitténs arbete resulterade i rapporten Kvalitet i webbpanelundersökningar och laddas ned här

Utbildningskommittén (2004 – 2007)
Ledamöter: Eva Leander (samordnare), Martin Axelson, Antonio Marañon.
Kommittén har avslutat sitt arbete och dess slutrapport kan laddas ned här

Bortfallskommittén (2001 – 2005)
Ledamöter: Gösta Forsman (samordnare), Karin Dahmström, Jan Hörngren, Ulf Isander, Toivo Sjörén, Bengt Swensson och Åke Wissing.
Kommitténs arbete resulterade i en standard för bortfallsberäkningar för opinions- och marknadsundersökningar samt en mall för beräkning av bortfall, Bortfallssnurran kan laddas ner här

 
 

 

 

PRISER

Årligt pris för bästa uppsats inom surveyområdet
Surveysektionens årsmöte 2006 besultade att instifta ett årligt pris för bästa akademiska uppsats med surveyinriktning inom grundutbildningen. Syftet med priset är att stimulera intresset för surveyområdet bland studenter och handledare i grundutbildningen. Penningssumma för priset (vid 2018) är 7500 kr.

Följande regler gäller för priset:

  • Uppsatsen ska ha framlagts på C-, D-, magister- eller mastersnivå.
  • Uppsatsen ska ha framlagts vid ett svenskt universitet eller en svensk högskola, eller av en svensk student vid ett utländskt universitet eller en utländsk högskola, under det gångna verksamhetsåret (mellan 1 sep föregående år och 31 aug innevarande år).
  • Uppsatsen kan (men måste inte) vara skriven inom ämnet statistik, matematisk statistik, psykologi, sociologi eller statsvetenskap.
  • Vem som helst äger rätt att nominera en uppsats.
  • Vinnande uppsats utses av en jury bestående av styrelsen. Juryns beslut kan inte överklagas.
  • Nominerade uppsatser bedöms utifrån graden av originalitet och nyskapande, relevans i metodansats med avseende på vald problemställning, genomförande, och klarhet i framställningen.
  • Priset utgörs av en penningsumma som fastställs av sittande styrelse, med ett tak som bestäms genom budgeten, samt ett diplom och en minnessak. Om uppsatsen har flera författare delar de på prispengarna men får var sitt diplom och var sin minnessak.
  • Priset överlämnas normalt i samband med sektionens årsmöte.

 

2006/2007 vann Chandra Adolfsson (Statistiska institutionen, Örebro universitet) med uppsatsen Utvärdering av granskningssystem för SCB:s undersökningar.

2007/2008 vann Erik Bulow (Matematiska vetenskaper, Chalmers) med uppsatsen Användning av och teorier om slumpmässig uppringning i Sverige.

2008/2009 delades inget pris ut.

2009/2010 vann Sophia Olofsson (Statistiska institutionen, Uppsala universitet) med uppsatsen Lastbilstrafik – Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar– Effektivare estimation med hjälpinformation?

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes