Vi söker en universitetslektor i statistik för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan Örebro Universitet

Handelshögskolan är värd för statistikämnet vid Örebro universitet och bedriver utbildning i statistik på grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildning. Förutom kandidatprogrammet i statistik ges kurser inom civilekonomprogrammet och flera samhällsvetenskapliga utbildningar samt inom vård-, naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. På avancerad nivå ges ett tvåårigt masterprogram i statistik som tilldelats utmärkelsen European Master in Official Statistics (EMOS) av Eurostat. Masterprogrammet innehåller också en inriktning mot ekonometri eller data science. Ämnet ger också kurser inom ramen för masterprogrammen i nationalekonomi och finansiell ekonomi.

Inom ämnesgruppen bedrivs forskning främst med inriktning mot ekonometri, tidsserieanalys, Bayesiansk statistik samt surveymetodik och statistikproduktion. Forskningen bedrivs i nära anknytning till tillämpningsämnen, särskilt samarbeten med SCB och nationalekonomiämnet kan nämnas.

Arbetsuppgifter

Anställningen som lektor inkluderar ett tidsbegränsat uppdrag som enhetschef vid enheten för Statistik med en omfattning om 50%. Normalt innehas ett chefsuppdrag i 3 år med möjlighet till förlängning.

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

En enhetschef på Handelshögskolan ska biträda prefekten i dennes arbete samt samverka med andra enhetschefer. Du förväntas bidra till verksamheten och tillgodose hela universitetets utveckling. För våra enhetschefer finns olika stödfunktioner, dels inom institutionen i form av institutionsledning, ämnes- och programansvariga. Men även centralt stöd inom universitet i form av ledarskapsutbildning och personal- och ekonomifunktioner.

I ditt uppdrag som enhetschef hos oss i statistik på Handelshögskolan ingår det att;

   – Utifrån prefektens direktiv ansvara för verksamhetens kvalitet, personal och ekonomi.
   – Ansvara för planering och bemanning av verksamhetens undervisande personal.
   – Aktivt delta i rekryteringsärenden inom verksamheten.
   – Genomföra PU-samtal och lönesamtal med verksamhetens medarbetare
   – Ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom verksamheten enligt uppgiftsfördelning.
   – Leda och kalla till ämnes/verksamhetsmöten eller motsvarande
   – Verka för en miljö som präglas av jämställdhet och lika villkor.
   – Samverka med programansvarig(a) och ämnesansvarig(a) när det gäller frågor om ämnets utveckling, pedagogik och kvalitet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för tills vidareanställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet.

När det gäller forskningsinriktning söker vi en person som kan förväntas bidra till forskningsmiljön inom ämnets forskningsprofiler. Förutom volym och kvalitet i egen forskningsproduktion värdesätts visad förmåga att söka och erhålla forskningsanslag. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Dokumenterat god förmåga i att undervisa och kommunicera på svenska är ett krav, liksom god samarbetsförmåga och förmåga till samverkan både inom och utom universitetet.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Forskning inom Machine learning och/eller AI är särskilt meriterande.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av stor vikt.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av:
Tf Enhetschef Sune Karlsson, tel. 019-30 12 57, Sune.Karlsson@oru.se
Prefekt Erik Löfmarck, tel. 019-301029, erik.lofmarck@oru.se

Ansökan

Skicka in din ansökan här!

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
   – Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
   – CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
   – Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
   – Vetenskaplig meritportfölj
   – Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
   – Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-08-31. Välkommen med din ansökan!

Ansök här: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons/?jid=20220234