Universitetslektor i folkhälsovetenskap med inriktning statistisk metodik

Institutionen för epidemiologi och global hälsa söker en universitetslektor i folkhälsovetenskap med inriktning statistisk metodik. Anställningen är tillsvidare på heltid med start enligt överenskommelse.
Hela annonsen hittar du här!


Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet folkhälsovetenskap med inriktning statistisk metodik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid mastersprogrammen i folkhälsovetenskap. Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden kan ingå, liksom undervisning inom allmänna kompetenser som ingår i en professionsutbildning. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom folkhälsovetenskap med inriktning statistisk metodik. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av studierektor/kurssamordnare kan ingå.

Anställningen är tillsvidare på heltid till en omfattning av 100 %. Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning. Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram. Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning. För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom folkhälsovetenskap med inriktning statistisk metodik samt ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet statistik.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk skicklighet. Därutöver bedöms vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att viktas lika (2). Vidare viktas graden av administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet (sammantaget 1).


Beskrivning av bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i statistik. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i folkhälsovetenskap med inriktning statistisk metodik. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annat lärosäte än det lärosäte där sökande, samt refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

För denna anställning är särskilt meriterande erfarenhet av konsultation i statistisk metod till forskargrupper inom medicin och hälsa.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-01-18. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem här!
När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!