Biostatistiker vid Karolinska Institutet

(English below)
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?                                            

Enheten för biostatistik etablerades 2010 och ansvarar även för Biostatistical Core Facility på KI samt på Region Stockholm. Centrum för Bioinformatik och Biostatistik (CBB) är ett nybildat center som framför allt erbjuder stöd till forskare på KI Syd. Dessa två enheter har ett tätt samarbete och vi söker nu fler biostatistiker att bidra till miljön. Vi söker efter flera kvalificerade biostatistiker med delvis varierande arbetsuppgifter, i upp till två år. En tjänst kommer delas mellan enheten för biostatistik och CBB. Ytterligare en tjänst kommer baseras i Dr Hannes Hagströms forskargrupp vid KI Syd som har ett tätt samarbete med båda enheterna. Gruppen har ett fokus inom leversjukdomar, men tjänsten erbjuder också arbete för framför allt CBB.

Beskrivning av tjänsterna
En tjänst kommer dela sin tid mellan arbete vid Enheten för Biostatistik vid KI Norr, och vid CBB i KI  Syd. Arbetet på enheten för Biostatistik innebär support till forskare vid KI inom biostatistik inom exempelvis epidemiologi, toxicitet och klinisk, molekylär och genetisk forskning. Arbetet vid CBB fokuserar på stöd genom mentorskap för doktorander och postdocs, utbildning och projektstöd inom statistik för specifika forskningsprojekt. Tjänsten i Hagströms forskargrupp är baserad till 80% i en forskargrupp vid KI Syd, och 20% vid CBB.

Statistikerna kommer ge stöd till dessa enheter genom:
– planering och design av forskningsstudier
– statistisk analys och programmering
– tolkning och spridning av vetenskapliga resultat
– undervisning och seminarier
– databearbetning i samarbete med databasutvecklare
– mentorskap för doktorander och postdocs

Enheten för Biostatistik och CBB kommer kunna erbjuda de nya biostatistikerna god support och en ideal miljö att utvecklas vidare i som forskare och medarbetare. Personerna kommer att få möjlighet att gå kurser, delta i konferenser och workshops, och kommer att involveras i alla aktiviteter inom enheterna. 

Vem är du?
En examen i biostatistik, statistik, tillämpad matematik eller likvärdigt område är ett krav för tjänsten. Vidare förväntar vi oss att de sökande har goda kunskaper i vanliga statistiska mjukvaruprogram (t.ex. SAS, Stata, SPSS, R, S-plus). God kommunikationsförmåga är viktigt för tjänsten eftersom samarbete sker med forskare som har olika god kunskap i statistik. Vidare behöver du som söker ha god förmåga att arbeta med många olika uppgifter samtidigt. Vi värdesätter intresse för professionell utveckling inom biostatistik. Tidigare erfarenhet inom forskning eller inom sjuk- eller hälsovårdsområdet är önskvärt men inte ett krav. Erfarenhet av arbete med svenska populationsbaserade register är en särskilt stark merit. För tjänsten i Hagströms forskargrupp är tidigare erfarenhet inom epidemiologi kring leversjukdomar en merit men inget krav.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna & Flemingsberg

www.imm.ki.se/biostatistics

www.biostatcore.ki.se

www.ki.se/cbb

https://ki.se/en/medh/hagstrom-group

Ansökan
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.
Vänligen ansök via länken nedan:

https://ki.varbi.com/en/what:job/jobID:448354/

Välkommen med din ansökan på engelska eller svenska. Vi vill att ansökan innehåller följande dokument:

1) Detaljerat CV som inkluderar uppnådd utbildningsnivå med datum samt nuvarande och tidigare anställning/ar, ev. erfarenhet av att utbilda, serviceinriktat arbete, förtroendeuppdrag och stipendier och en komplett publikationslista och dokumentation över forskningsaktiviteter

2) En sammanfattning av nuvarande arbete (max en sida)

3) En redogörelse för varför du söker tjänsten (max en sida)

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss!

————————————–

Do you want to contribute to better health for all?
The Unit of Biostatistics was established in 2010 and is responsible for the Biostatistics Core Facility at KI and Stockholm County Council. The Center for Bioinformatics and Biostatistics (CBB) is a newly formed center aiming to support researchers at KI South campus. The two units have a close collaboration and are now looking for new biostatisticians to join the vibrant biostatistical community at KI. We are looking for two biostatisticians, one placed at the Unit of Biostatistics and at CBB and the other in Dr. Hannes Hagström’s research group at KI South campus with focus on liver disease epidemiology, for up to two years. More information is available upon request.

Description of the positions
One position will share the time between the Unit of Biostatistics at KI North campus and at CBB at KI South campus, providing statistical support to researchers at KI in the areas of epidemiology, toxicology, and clinical, molecular and genetic research, mentoring of doctoral students and postdocs, and teaching. The other position will provide statistical support to Dr. Hannes Hagström’s research for 80% of their time and work at CBB for the remaining 20%.

The biostatisticians will participate in:
– planning and designing of research studies
– statistical analyses and programming
– interpretation and dissemination of scientific results
– teaching and seminars
– data management in collaboration with database developers
– mentoring of PhD-students and postdocs

The units can provide excellent support and an ideal environment for the new biostatisticians to thrive as researchers and collaborators. The new biostatisticians will be offered the opportunity to attend courses, participate in conferences and workshops, and be involved in the activities of the Units. 

Your profile
A degree in biostatistics, statistics, applied mathematics, or related field is expected. Knowledge of some statistical software (e.g. SAS, Stata, SPSS, R, S-plus) is required. Communication skills are important, as the positions will involve collaborating with non-statistical researchers. Ability to work on multiple tasks at the same time is necessary. Interest in professional development in biostatistics is strongly appreciated. Previous experience in research or consulting in some public-health-related area is desirable but not required. Previous experience of Swedish national-based registers is a strong merit. For the position in the Hagström research group, experience in working with liver disease epidemiology is a merit but not required.

What do we offer?
Karolinska Institutet is one of the world’s leading medical universities. Our vision is to pursue the development of knowledge about life and to promote better health for all. At Karolinska Institutet, we conduct innovative medical research and provide the largest range of biomedical education in Sweden. Karolinska Institutet is a state university, which entitles employees to several benefits such as extended holiday and a generous occupational pension. Employees also have free access to our modern gym and receive reimbursements for medical care.

Location: Solna and Flemingsberg

www.imm.ki.se/biostatistics

www.biostatcore.ki.se

www.ki.se/cbb

https://ki.se/en/medh/hagstrom-group


Application
Welcome to apply.

The application is to be submitted through the Varbi recruitment system.
Please follow the link below: 

https://ki.varbi.com/en/what:job/jobID:448354/

The application for the positions must contain the following documents in English or Swedish:

1) Detailed curriculum vitae, including achieved education degrees with dates, current employment position, previous positions, teaching experience, service work, honors and awards, and a complete list of publications and documented research activities

2) A summary of current work (no more than one page)

3) A statement of purpose (no more than one page)

Want to make a difference? Join us and contribute to better health for all!