2 doktorandtjänster biostatistik/epidemiologi vid Karolinska Institutet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb

Vi utlyser härmed två doktorandplatser i biostatistikgruppen vid MEB. Biostatistikgruppen på MEB består av 5 professorer, 3 lektorer, 9 disputerade statistiker, 10 doktorander och 4 mastersnivå statistiker. Gruppen deltar i studier inom en bred variation av forskningsområden som inkluderar studier baserade på befolkningsdata och fall-kontroll-studier, tvilling och familjestudier, överlevnadsanalyser, modellering av prognos-/diagnosverktyg, genetisk epidemiologi och bioinformatik.

Doktorandtjänst 1 inom Biostatistik/Epidemiologi

Vi utlyser nu en doktorandtjänst för att arbeta med ett projekt om överlevnad bland personer som diagnostiserats med malignt melanom. Det övergripande syftet är att kvantifiera och beskriva socioekonomiska ojämlikheter i melanompatienters överlevnad samt skillnader i överlevnad mellan män och kvinnor. Detta kommer att ske med hjälp av statistiska metoder för att uppskatta förlust i förväntad livslängd, ett mått på hur mycket en patients medellivslängd minskar på grund av en cancerdiagnos, jämfört med medellivslängden i befolkningen i stort. Dessa analyser kommer att använda de storskaliga svenska hälso- och befolkningsregistren. Doktorandprojektet kommer att vara en blandning av biostatistik och epidemiologi.

Den framgångsrika sökanden kommer att handledas av Therese Andersson, lektor i biostatistik vid MEB. En av bihandledarna är Hanna Eriksson, docent i onkologi, vid Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet, och onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Den framgångsrika sökanden bör ha en gedigen bakgrund inom matematik och/eller statistik. Det är önskvärt med en grundexamen med god täckning av statistiska metoder och/eller en magisterexamen i statistik/biostatistik. Ett stort intresse för medicinsk forskning är önskvärt och ett intresse av att tillämpa statistiska metoder för att besvara kliniskt relevanta forskningsfrågor.

Sök tjänsten här senast 9 oktober:

SV:  https://kidoktorand.varbi.com/se/what:job/jobID:544271/

Eng: https://kidoktorand.varbi.com/en/what:job/jobID:544271/


Doktorandtjänst 2 inom Cancerepidemiologi/Tillämpad biostatistik

Vi utlyser en doktorandtjänst för ett forskningsprojekt som omfattar storskaliga epidemiologiska studier med befolkningsbaserade registerdata inom bröstcancer. Den övergripande målsättningen är att kvantifiera och beskriva incidens och överlevnad för olika subtyper av bröstcancer i Sverige, samt utvärdera vilken roll möjliga riskfaktorer har, t ex patient-, tumör- och behandlingsfaktorer. Projektet innehåller avancerade kohortmetoder och överlevnadsanalys, inklusive statistisk modellering av cancerincidens och överlevnad i situationer med bortfall. Data från flera svenska hälso- och befolkningsregister kommer användas, särskilt Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC). Doktorandprojektet omfattar både epidemiologi och biostatistik, där inriktningen delvis kan anpassas efter doktorandens egna önskemål.

Doktoranden kommer handledas av statistiker/epidemiolog Anna Johansson, biträdande lektor och docent. En av bihandledarna är Dr Irma Fredriksson, Karolinska Institutet, som är överläkare inom bröstkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset och registerhållare för NKBC.

För den utlysta tjänsten ska du ha en bakgrund från biostatistik, epidemiologi, medicin eller folkhälsovetenskap. Det är önskvärt att ha en magisterexamen med inriktning mot statistiska metoder, medicin eller folkhälsovetenskap. Ett djupt intresse för medicinsk forskning är meriterande, inklusive ett stort intresse för att tillämpa statistiska metoder för att besvara kliniskt relevanta forskningsfrågor.

Sök tjänsten här senast 12 oktober:

SV: Doktorandplats cancerepidemiologi/tillämpad biostatistik (varbi.com)

Eng: PhD position in Cancer Epidemiology and Applied Biostatistics (varbi.com)