Digital konferens på World Statistics Day, tisdag den 20/10

På World Statistics Day den 20 oktober anordnar Svenska statistikfrämjandet en digital konferens med sex oerhört spännande talare.

Förmiddagen kommer fokusera på framtiden, och hur statistik och statistiker kan bidra till samhället på bästa sätt. På eftermiddagen kommer vi sedan få höra både om hur polis och rättsväsende jobbar med statistik, samt hur statistiker jobbat under den pågående pandemin.

Det blir med andra ord en mycket spännande dag!

Anmäl dig till konferensen här:
https://zoom.us/meeting/register/tJwodO6przosG9MtNeLAF1ABKCv0ifx2vMo

Agenda för dagen:

8:45 – Introduktion och välkommen
Joakim Malmdin, Ordförande Svenska statistikfrämjandet

Joakim Malmdin

9:00 – Joakim Stymne, Generaldirektör SCB

Joakim Stymne

10:00 – Walter Radermacher, Ordförande FENStatS

Walter Radermacher

11:00 – Vad innebär en certifiering för svenska statistiker?
Magnus Pettersson, Ansvarig FENStatS arbetsgrupp för ackreditering

Magnus Pettersson

12:00 – Lunch

13:00 – DNA, än se´n då?
Anders Nordgaard, Statistiker på Nationellt Forensiskt Center och Årets Statistikfrämjare

Anders Nordgaard

14:00 – Mina erfarenheter av hetluften i samband av Covid-19
Tom Britton, Matematikprofessor Stockholms Universitet

Tom Britton

15:00 – Modellering och övervakning av covid-19-pandemin: erfarenheter från Folkhälsomyndighetens analysenhet
Martin Berlin, Statistiker Folkhälsomyndigheten

Martin Berlin

16:00 – Joakim Malmdin, Ordförande Svenska statistikfrämjandet

Mellan varje presentation kommer det vara en bensträckare, allt för att du ska orka vara med hela dagen.

Konferensen genomförs via Zoom, och du kan hoppa in och ur konferensen under hela dagen.

Vi har som mål att spela in alla föredrag och göra dessa tillgängliga i efterhand. Mer information kommer.

Anmäl dig till konferensen här:
https://zoom.us/meeting/register/tJwodO6przosG9MtNeLAF1ABKCv0ifx2vMo

Du kan delta via dator, mobil eller genom att ringa in.

För mer information kontakta sekreterare Mattias Strandberg på:
sekreterare@statistikframjandet.se

Väl mött!

/Styrelsen

Om Joakim Stymne
– Generaldirektör vid SCB sedan 2017
– Har tidigare jobbat som generaldirektör vid Statens Tjänstepensionsverk
– Var före det statssekreterare vid Utrikesdepartementet och Kulturdepartementet
– Tidigare chefsekonom på företag på finansmarknaden
– Till utbildningen är han nationalekonom med examina från Handelshögskolan i Stockholm och Harvard University

Om Walter Radermacher
– Director General of Eurostat from 2008 to 2016
– Chief Statistician of the European Union from 2008 to 2016
– Worked at Destatis, the German Federal Statistical Office, for 30 years, ultimately as its President and Federal Returning Officer
– The first Chair of the UN Committee of Experts on Environmental- Economic Accounting (UNCEEA) from 2005 to 2008
– Researcher at the Department of Statistical Sciences, Sapienza University of Rome since 2017
– President of FENStatS, the Federation of European National Statistical Societies

Om Magnus Pettersson
– Fil.lic i biostatistik
– Arbetar sedan 1995 som konsult på Statistikkonsulterna i Göteborg
– Främsta fokus inom industriella tillämpningar av statistik
– Deltog i utvecklingen av Statistikfrämjandets etiska kod
– Tidigare ledamot och sekreterare i Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM)
– Ordförande i FENStatS accreditation committee
– Ackrediterad statistiker enligt AMSTAT:s kriterier PStat

Om Anders Nordgaard
– Civilingenjör i Teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet
– Teknisk doktor i Matematisk statistik och sedermera docent i Statistik vid samma universitet, där han också tidigare hade anställning som universitetslektor.
– Arbetar sedan 2010 heltid som specialist vid Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) inom Polismyndigheten, och är fortfarande adjungerad lektor vid Linköpings universitet.
– Forskar och utvecklar metodik för sannolikhetsbaserad värdering av forensiska undersökningsresultat
– Föreläser regelbundet om ovanstående internt vid NFC och för domare, åklagare, kriminaltekniker och försvarsadvokater.
– Deltar i forskningsprojekt koordinerade av IAEA och FAO om livsmedelssäkerhet (bedrägerier rörande ursprung och innehåll) i utvecklingsländer. 
– Sedan 2016 editor-in-chief för tidskriften Law, Probability and Risk (Oxford University Press).

Om Tom Britton
-Professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet
– Sektionsdekanus i Matematik-Fysik
– Ordförande i Cramérsällskapet
– Forskar om smittspridningsmodeller, nätverk, fylogeni och andra tillämpningar av sannolikhetsteori och statistik inom biologi och medicin
– Författare av 2 läroböcker i sannolikhetsteori och statistik, samt 3 forskningsmonografier om smittspridningsmodeller och statistisk analys.
-Författare av drygt 100 vetenskapliga artiklar
– Undervisar 1-3 kurser i matematisk statistik på olika nivåer per läsår

Om Martin Berlin
– Fil.dr i nationalekonomi från Stockholms universitet
– Avhandling på temat subjektivt välbefinnande
– Arbetar med statistik och modellering på Folkhälsomyndighetens analysenhet
– Har under covid-19-pandemin främst jobbat med övervakning av dödsfall och skattning av dödligheten.

Statistikfrämjandets årsmöte sker digitalt. Konferensen skjuts till i höst.

Med anledning av de senaste dygnens utveckling väljer styrelsen nu att genomföra årsmötet på digital väg, och konferensen skjuts till i höst.

Styrelsen beklagar givetvis detta, men vi vill ta vårt ansvar för medlemmarnas och våra gästföreläsares hälsa och välmående. 

Med hänvisning till stadgarna kommer årsmötet att hållas på utannonserad tid (10:30 – 12:00), dock sker mötet via det digitala verktyget GoToMeeting. 

Du kan välja att deltaga via webben, ett program på din dator, platta eller smartphone, alternativt genom att ringa in till årsmötet.
Behöver du hjälp med deltagandet, kontakta sekreterare Mattias Strandberg på sekreterare@statistikframjandet.se

Delta i mötet via webben från en dator, platta eller smartphone genom att klicka på följande länk:
https://global.gotomeeting.com/join/357390461

Ladda ner ett program (app) för dator, platta eller smartphone för att delta mötet. Du laddar ner programmet (appen) här:
https://global.gotomeeting.com/install/357390461

Du kan även ringa in till årsmötet på telefonnummer: +46 (0) 853 527 818
Ange då koden: 357-390-461

För att enklare kunna fastställa röstlängd ber vi dig att fortfarande anmäla dig till årsmötet som tidigare. 
Anmäl dig till årsmötet här!

Medlemsföreningarna (Cramérsällskapet, FMS, Industriell Statistik sam Surveyföreningen) kommer även de att ställa in sina konferensen och genomföra årsmötena digitalt. Information om detta kommer från respektive förening.
Anmäl dig till medlemsföreningarnas årsmöte (19/3) här!

Dagordningen för årsmötet ser ut enligt följande:

1.     Mötets öppnande
2.     Val av ordförande för årsmötet
3.     Val av sekreterare för årsmötet
4.     Val av medlem att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet
5.     Fråga om mötets behöriga utlysande
6.     Fastställande av dagordning
7.     Årsredovisningar samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet
   a.     Verksamhetsberättelse
   b.     Årsbokslut
   c.     Revisionsberättelse
   d.     Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
8.     Val av styrelse
9.     Val av två revisorer och en revisorssuppleant
10.  Val av valberedning om tre personer
11.  Fastställande av medlemsavgifter att gälla för innevarande verksamhetsår
12.  Fastställande av budget för verksamhetsåret
13.  Motioner och övriga anmälda ärenden (se detaljer nedan)
   a.     Proposition: ”Anställd konsult”
   b.     Motion 1: ”Dokumentation”
   c.     Motion 2: ”Qvintensen”
   d.     Motion 3: ”Ändrad mandattid”
14.  Styrelsen informerar
   a.     Samordning av medlemsregister
   b.     Ackreditering av statistiker
   c.     Uppdatering av digitala kanaler
15.  Mötets avslutande

Väl mött önskar Styrelsen!